Team

Sh. S K Thakur

Sh. S K Thakur

Dr. Priyaranjan Thakur

Dr. Priyaranjan Thakur

Advisory Bord

Justice V M Tarkunde

Justice V M Tarkunde

Dr. Manager Pandey

Dr. Manager Pandey

S.S Boparai

S.S Boparai

Prof R A Mashelkar

Prof R A Mashelkar

Prof V.S Ramamurthy

Prof V.S Ramamurthy

Dr. Ameeta Singh

Dr. Ameeta Singh

Mr. Ajay Thakur

Mr. Ajay Thakur

Dr. Hamid Hussain

Dr. Hamid Hussain

Mr. Ram Muivah

Mr. Ram Muivah

Dr. D Bhalla

Dr. D Bhalla

Mr. B. K. Ravi

Mr. B. K. Ravi